ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง กำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน 

- ที่ กค 0414.3/ว117 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS

- ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว84 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2560  เรื่อง แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 - ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560  เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

 - ระเบียยสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 - การจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี

  - ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0405.2/ว 154 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ