LOGO kongchang

              กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการ ควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

  1. ฝ่ายสำรวจและออกแบบ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานสำรวจออกแบบและจัดทำข้อมูลด้านวิศวกรรม งานควบคุมงานอาคาร ตามระเบียบ กฎหมาย งานออกแบบและเขียนแบบ งานรวบรวมจัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
  2. ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานแผนการปฏิบัติงานประจำปี งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมแซมและการบำรุงรักษาอาคาร งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการ ด้านเทคนิคแก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
  3. ฝ่ายเครื่องจักรกล มี หน้าที่ความรับผิดชอบ แผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลประจำปี งานรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล งานแผนงานและการควบคุมการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการด้านเทคนิคและเครื่องจักรกล แก่หน่วยงานท้องถิ่นอื่น
  4. ฝ่ายสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานแผนงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลรวม งานจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ งานสาธารณูปโภคโภคและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบ และสำรวจ พิจารณาการตรวจสอบค้นคว้าทดลองวิเคราะห์และวิจัยวางโครงการก่อสร้าง ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม งานสวนสาธารณะ งานบริการทั่วไป
  5. ฝ่ายผังเมือง มี หน้าที่ความรับผิดชอบ การวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด การวางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่นอื่น งานประสานการผังเมืองในระดับจังหวัด การควบคุมบังคับให้ผังเมืองระดับต่าง ๆ การดำเนินการวางแผนและวางโครงการผังเมือง โดยเฉพาะทางด้านการวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกประเภท ระบบเส้นทางคมนาคมและขนส่ง การวางแผนระบบกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บริการชุมชนและแผนผังอื่น ๆ

ภารกิจหน้าที่ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                มีหน้าที่ในการรับผิดชอบโครงการในพื้นที่ 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง

               - การก่อสร้างและบำรุงรักษา โครงการ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อาทิ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม 

               - ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การจัดหาแหล่งน้ำสะอาด เช่น ระบบประปาหมู่บ้าน 

               - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

               - การให้บริการด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากร     แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง

10750463 915424925152054 7357058229672814096 o  05115707

05115706

10608203 915425025152044 4218530551674648922 o