ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร


 1

       จังหวัดลำปางตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง หลวงหมายเลข 1 สายพหลโยธิน ประมาณ 602 กิโลเมตร และทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,533,961 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,833,726 ไร่ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของจังหวัดทางภาคเหนือ เป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือตอนบน มีการลงทุนด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมมากมายจากวิสัยทัศน์ “ องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ ” และแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2548-2552) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งกำหนดขึ้น ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดลำปาง คือ “นครแห่งความสุขและสุจริต” โดยมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดลำปางภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สะอาดสวยงาม ควบคู่กับการเป็นเมืองเซรามิคแห่งประเทศไทยและอาเซียน นั้น

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีนโยบายในการกำหนดภาพรวม และวางแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งจังหวัดในรูปแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดลำปางในระยะยาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงมีแนวคิดในการแบ่งเขตความรับผิดชอบดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดแนวทางในการวางแผนการดำเนินการเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ครบวงจร เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถรองรับการจัดการขยะมูลฝอยได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาขนรับทราบถึงแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นหนึ่งในภารกิจหลักหรือพันธกิจ (MISSON) ในการพัฒนาจังหวัดลำปางจากวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คือ การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ให้เป็นรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเป็นระบบอย่างครบวงจร แนวความคิดในการวางแผนรองรับการจัดการขยะมูลฝอยแบบภาพรวมจึงนับเป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญและสอดคล้องกับ นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้าน “สิ่งแวดล้อม-วัฒนธรรมดี”

2

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงร่วมกับจังหวัดลำปางและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายบริหารจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรและแบ่งเขตความรับผิดชอบการจัดการขยะมูลฝอย ให้ถูกทิศทาง ครบวงจร และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับอนุญาตจาก จังหวัดลำปางให้เข้าประกอบกิจการในที่ดินของรัฐเนื้อที่ประมาณ 450 ไร่ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการขยะในทิศทางที่ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรและชุมชนโดยรอบ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี  2552  ภายใต้แผนปฎิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายการเงินอุดหนุนเป็นค่าก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอย  จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  เป็นจำนวนเงินงบประมาณ(ราคากลางค่าก่อสร้าง )  695,800,000  ล้านบาท โดยแบ่งพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอยตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มการจัดการมูลฝอยของกรมควบคุมมลพิษ

              กลุ่ม 1 แจ้ห่ม   วังเหนือ   เมืองปาน   งาว   ให้อำเภอแจ้ห่ม  เป็นศูนย์กลางการจัดการ

             กลุ่ม 2 เมือง   เกาะคา   เสริมงาม   ห้างฉัตร   แม่ทะ   แม่เมาะ   ให้ อำเภอเมือง เป็นศูนย์กลางการจัดการ  (ไม่รวมขยะจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลนครลำปาง)

             กลุ่ม 3 เถิน   แม่พริก   สบปราบ   ให้ อำเภอเถิน เป็นศูนย์กลางการจัดการ

ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบใหม่ตามหลักสุขาภิบาล ประกอบด้วย

           1.ระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยเครื่องจักรทันสมัยร่วมกับการใช้แรงงานมนุษย์ทำการคัดแยกขยะเพื่อนำส่วนที่ยังมีคุณค่านำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง
           2.ระบบการหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะมูลฝอยประเภทสารอินทรีย์มาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
           3.การแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนหรือเปลี่ยนเป็นรูปก๊าซชีวภาพหรือเลือกการแปรรูปเพื่อผลิตภัณฑ์อื่นที่สามารนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ เช่น ผลิตเป็นบล๊อกปูถนน เป็นต้น
          4.ระบบการลดปริมาตรขยะมูลฝอยประเภทอนินทรีย์ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ก่อนนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
          5.ระบบการฝังกลบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
          6.ระบบกำจัดกลิ่นและระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการฯ
          7.จัดภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความรู้สึกและสุขภาพที่ดีของผู้ปฎิบัติงานภายมนโครงการ และประชาชนที้อาศัยโดยรอบโครงการ รวมถึงผู้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการ

โดยภายในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ประกอบด้วย

                 1. อาคารคัดแยกและอัดมูลฝอย
                 2. อาคารหมักปุ๋ยชีวภาพ
                 3. อาคารผึ่งปุ๋ยหมัก
                4. อาคารคัดแยกและบรรจุปุ๋ย
                5. อาคารเก็บวัสดุรีไซเคิล
                6. อาคารซ่อมบำรุง
                7. อาคารสำนักงาน
                8. อาคารป้อมยาม
                9. อาคารควบคุมเครื่องชั่ง
              10. อาคารสถานีชั่งน้ำหนักขยะมูลฝอย


7     3

4     6

5     9 

ดาวน์โหลดเอกสาร ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร