ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ. 2561-2564)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

 

pdf lnd thumb