การใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

pdf lnd thumb