ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์      ๑๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้

  . ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา

.๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน และการบำรุงรักษา สายทางอื่น

.๒ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

.๓ การวางแผงผังเมือง

. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา

.๑ การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.๓ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

. ยุทธศาสตร์การพัฒนา/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย ๕ แนวทางการพัฒนา

.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

.๒ การศึกษา

.๓ การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

.๔ การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

.๕ การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน

. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย แนวทางการพัฒนา

.๑ การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

.๒ การส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น

.๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว

. ยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา

.๑ การพัฒนาบุคลากร

.๒ การปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

          การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ได้กล่าวข้างต้น มีจุดมุงหมายในการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนจังหวัดลำปางอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเอื้ออาทรและสมานฉันท์ ดังนี้

          ๑. ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง

          ๒. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค

          ๓. ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ

          ๔. ประชาชน (เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          ๕. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามศักยภาพ

          ๖. ประชาชนร่วมอนุรักษ์ รักษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ๗. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

          ๘. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

          ๙. ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ

          ๑๐. ประชาชนมีอาชีพและรายได้

          ๑๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีส่วนพัฒนา/อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

          ๑๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ