วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

“ องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ ”

 

      องค์กรแห่งการพัฒนา หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ/มีระเบียบวินัย/ มีความรับผิดชอบ/มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน/ มีความเชื่อมั่น/ มีความจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในองค์กร ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ การทำงานและการบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

      บริการสาธารณะแบบบูรณาการ หมายความว่า การให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหา/ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนจังหวัดลำปาง/มีการเชื่อมโยงแผนงานโครงการ การประสานข้อมูล ประสานงบประมาณ และประสานการทำงานด้านอื่นๆกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง