วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

lppao vision

 

ลำปางยุคใหม่ (New Era Lampang)

     หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดลำปาง รวมถึง ประชาชน (People) และ ผู้อยู่อาศัย (Resident) ในพื้นที่นั้น ที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อการพัฒนา และบริการสาธารณะแบบองค์รวม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อย่างคุ้มค่าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม และ เทคโนโลยี

โปร่งใส (Transparency)

     หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของประชาชน โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มี   ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องที่ชัดเจนได้ โดยยึดหลัก ของการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรม

สร้างสรรค์ (Creative)

     หมายถึง การสร้างสิ่งใหม่ คิดค้นหาแนวทางใหม่ด้วยจินตนาการที่เป็นอิสระ เพื่อการทำความเข้าใจและหาคำตอบ (Solution) ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าเดิม ซึ่งประกอบด้วย 3 มิติหลัก คือ
          1.  ความสามารถ (Ability) ในการใช้จินตนาการเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
          2.  ทัศนคติ (Attitude) คือ ความสามารถที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ
          3.  กระบวนการ (process) คือ ขั้นตอนในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดและแนวทางแก้ปัญหาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เท่าทัน (Empathy)

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง* ใน 2 มิติหลัก คือ 1) สามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นเร่งด่วนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และ 2) สามารถปรับตัว (Adapt) ต่อการปฏิบัติงานที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แวดล้อม เพื่อรักษามาตรฐานในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

*องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย บุคลากร 3 กลุ่มหลัก คือ ก. นายกฯ และ ทีมบริหาร (รองนายกฯ เลขานุการฯ และ ที่ปรึกษาฯ)ข. สมาชิกสภาฯ และ ค. ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง

เท่าเทียม (Equality)

     หมายถึง การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถกระจายการให้บริการสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึงในทุกพื้นที่เขตจังหวัด และทุกกลุ่มประชากร

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand