ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม

และความโปร่งใสในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 pdf lnd thumb