รายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

 

pdf lnd thumb