เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2563

 

pdf lnd thumb