ประกาศ สนง.กกต.ลป. เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.อบจ.
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาขนในเขตเลือกตั้ง

pdf lnd thumb

คลิกเพื่อดูประกาศฯ      

แผนที่การแบ่งเขตเลือกตั้ง 

(คลิกแต่ละอำเภอเพื่อดูแผนที่)

อำเภอเกาะคา  อำเภอแม่ทะ
อำเภองาว  อำเภอแม่พริก
อำเภอแจ้ห่ม  อำเภอแม่เมาะ 
อำเภอเถิน อำเภอวังเหนือ
อำเภอเมืองปาน  อำเภอสบปราบ
อำเภอเมืองลำปาง ๑ อำเภอเสริมงาม
อำเภอเมืองลำปาง ๒ อำเภอห้างฉัตร
อำเภอเมืองลำปาง ๓