แบบแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

pdf lnd thumb