Business_News_5.png

อบจ.ลำปางสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroorn โรงเรียนแจ้คอนวิทยา นำเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางการศึกษา

🔷 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา10.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroorn) โรงเรียนแจ้คอนวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งอบจ.ลำปางได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างประโยชน์ทางการศึกษา
🟣 โดยมีสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.แจ้ห่ม ประกอบด้วยนายพงษ์พันธ์ กุญชร เขต 2 เจ้าของพื้นที่พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ เขต 1 นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้คอนวิทยา กำนันตำบลทุ่งผึ้ง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและคณะครูร่วมต้อนรับ
🔷 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 199 คน เขตพื้นที่บริการ 8 หมู่บ้านในตำบลทุ่งผึ้ง ในจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ คือ ปกากะญอ ,ลาหู่ ,ไทยใหญ่ รวมทั้งต่างสัญชาติ คือสัญชาติพม่าอยู่ด้วย จากความแตกต่างหลากหลายของนักเรียนส่งผลทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากพื้นฐานครอบครัว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม
🟣 เพื่อจัดการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นโรงเรียนจึงได้เสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอความเห็นชอบในการเสนอโครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีด้วยห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยเสนอโครงการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 เพื่อขอความเห็นชอบและนำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยการประสานงานของ
นายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภาฯ และได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก อบจ.ลำปางในปีงบประมาณ 2565 จำนวนเงิน 483,936 บาท
การสร้างห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งสืบค้นของคณะครูและนักเรียน
2.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เห็นบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและบุตรหลานของตัวเอง ถือเป็นมิติใหม่ในการนิเทศโดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
3.เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในการที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.เพื่อแสวงหาเครือข่ายร่วมพัฒนาโดยประสานขอความร่วมมือจากโรงเรียนชั้นนำในจังหวัดลำปางในการเชื่อมต่อสัญญาณ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนแจ้คอนวิทยาได้มีโอกาสเรียนรู้ในบริบทและบรรยากาศการเรียนรู้ของโรงเรียนชั้นนำต่าง ๆ
🔷การสนับสนุนงบประมาณของ อบจ.ลำปางจะช่วยพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปในอนาคต ากนั้นรองนายก อบจ.ลำปางได้ชมห้องเรียนอัจฉริยะ และนิทรรศการแสดงผลงานความสามารถของนักเรียน.
 
ข่าว :  นางเตือนใจ ภักดีวงศ์
ภาพ :นางเตือนใจ ภักดีวงศ์
สื่อ : นายชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand