15641654.png

นายกตวงรัตน์ร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง มุ่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

🔷 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง นางยุพิน เถาเปี้ยปลูก ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองล้อมแรด และกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 
🔷 การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสงค์ขอรับการสบทบงบประมาณจากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปรจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 54 กองทุน และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 
📌 นายกตวงรัตน์ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความยินดีที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดลำปาง โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถบริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล มีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้
 
🔷 รวมทั้งได้จัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางและประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดลำปางมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นการช่วยยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดลำปางทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และขยายต้นแบบไปสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนอื่น
 
🔷 ในปี 2566 อบจ.ลำปางมีโครงการจัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนฯ ต่อเนื่อง โดยจะปรับรูปแบบของงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น
 
📌 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง ได้เห็นถึงความสำคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะให้กับชุมชนของตนเอง โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งจะสร้างให้ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน.
 
ข่าว :  โภคิน ขาวนวล
ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง