15641654.png

นายกตวงรัตน์ร่วมขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง มุ่งสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

🔷 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2566 โดยนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ ทิบุญ ประธานคณะทำงานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง นางยุพิน เถาเปี้ยปลูก ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เทศบาลเมืองล้อมแรด และกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 
🔷 การประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ประสงค์ขอรับการสบทบงบประมาณจากจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปรจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 54 กองทุน และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
 
📌 นายกตวงรัตน์ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความยินดีที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของกองทุนฯ และได้มีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดลำปาง โดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในเรื่องการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถบริหารกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล มีโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้
 
🔷 รวมทั้งได้จัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนเพื่อคนลำปาง โดยผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปางและประชาชน จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อส่งเสริมให้กองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดลำปางมีความเข้มแข็ง มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล อันเป็นการช่วยยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนของจังหวัดลำปางทั้งในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และขยายต้นแบบไปสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนอื่น
 
🔷 ในปี 2566 อบจ.ลำปางมีโครงการจัดงานมหกรรมสวัสดิการชุมชนฯ ต่อเนื่อง โดยจะปรับรูปแบบของงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนมากยิ่งขึ้น
 
📌 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะต่อประชาชนจังหวัดลำปาง ได้เห็นถึงความสำคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน เนื่องจากกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะให้กับชุมชนของตนเอง โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วม และประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญ ซึ่งจะสร้างให้ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน.
 
ข่าว :  โภคิน ขาวนวล
ภาพ : ชิตชนะ ขัติยะ
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand