325426703_1103262160340948_4276736479881959011_n.jpg
 
     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 2 อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ซึ่งมีแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ ร่วมโครงการ โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข สามารถทำประโยชน์แก่สังคม และสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมจึงบูรณาการสานพลังร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัยในบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง, เพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงตนและทำประโยชน์แก่สังคมได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุในทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปางให้มีความเข้มแข็ง สร้างโอกาสในการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทำกิจกรรมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
 
325370329_1305512510292235_7876636998319686865_n.jpg  325419215_481759334148167_8117806467317593917_n.jpg  325478937_1334909714021542_7355350800185892426_n.jpg
325503139_2017906051934060_1057625426624660079_n.jpg  325261994_728116532005459_232059106240073120_n.jpg  325389673_1048213116126667_1280560834112449961_n.jpg
ภาพ/ข่าว : โภคิน ขาวนวล
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง