324577311_723550505750227_5420886890893383020_n.jpg
 
อบจ.ลำปางเสนอแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ระยะ 5 ปี
     วันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. อบจ.ลำปางได้จัดการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สอน/รพ.สต.) จำนวน 67 แห่ง สำเร็จถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง
     โดยนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปางเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผอ.รพ.เมืองปาน น.ส.สุภา ศรีรุ่งเรือง ผู้แทน รพ.สต.นายแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธาพร ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่อบจ.ลำปาง อาจารย์ ดร.สยัมภู ใสทา ผู้แทนภาคประชาชน นายบุญธฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 1 และนายชาตรี พิทยาธำรง สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.วังเหนือ เขต 2
โดยมีหัวข้อ/ประเด็นที่สำคัญในการพิจารณาหารือ ดังนี้
1.ข้อมูลปัญหาที่สำรวจพบจาก รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจ ด้านครุภัณฑ์ บุคลากร ที่ดิน
2.การพิจารณาเห็นชอบแผนสุขภาพระดับพื้นที่ระดับพื้นที่ของ อบจ.ลำปาง ระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570) โดยเป็นแผนที่แสดงถึงทิศทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่จะส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตามอำนาจหน้าที่ของอบจ. ซึ่งแผนพัฒนาสุขภาพฯ ดังกล่าวมีความสอดคล้องเชื่อมโยง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ อบจ.ลำปาง และนโยบายนายก อบจ.ลำปาง
     ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจฯ นายกตวงรัตน์ได้กล่าวสรุปว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางที่ได้ร่วมประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการเริ่มต้นทำงาน ประสานงานร่วมกัน ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกัน ในส่วนของ อบจ.ลำปางมีความยินดีที่จะเติมเต็มภารกิจ ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีของประชาชนชาวลำปาง
     อบจ.ลำปางมีความมุ่งมั่นที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของนายก อบจ.ลำปางที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้านที่ 4 นโยบายด้านการสาธารณสุข โดยสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน สนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลภาครัฐและสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์ภูมิปัญญาแผนไทย จัดตั้งระบบเครือข่ายการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่อให้การดำเนินนโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย จึงได้เสนอความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งนอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนจังหวัดลำปาง
 
324868914_505750548210763_3737041512828451244_n.jpg  324677428_623827052880494_4477464280486879183_n.jpg  324756196_887735822581954_7969514238430801448_n.jpg
324789770_3470470089936772_6808086680635458911_n.jpg  324732396_1855483874814329_3112583432104643949_n.jpg  324674618_1627156751053819_7573218417523196910_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง