S__16302083.jpg
 
อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา
     วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปางร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ได้กำหนดจัดให้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) และจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ที่ปรับปรุงใหม่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
 
S__16302091.jpg  S__16302089.jpg  S__16302087.jpg
ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง