316548538_507992984689353_2851618735517543668_n.jpg

 

ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง

 

รองนายกฯวราวุฒิร่วมประชุม ก.บ.จ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง
(ก.บ.จ.ลำปาง) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดลำปาง และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยในที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงประเด็น ดังนี้
1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ของจังหวัดลำปาง (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
2.สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดลำปางที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
3.นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พ.ศ. 2566 - 2570 และหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบ
ประมาณ 2567 (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
4.หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
และได้ร่วมพิจารณา
1.ร่างแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2566-2570 ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำนักงานจังหวัดลำปาง)
2.ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัดลำปาง
(สำนักงานจังหวัดลำปาง)
3.ขอยกเลิกโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของจังหวัดลำปาง (สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง)
4. ขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดลำปาง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง)
5.ขอโอนเปลี่ยนปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(แขวงทางหลวงชนบทลำปาง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง) และเรื่องอื่นๆ.
 
 
316938071_507992908022694_4769490845756300718_n.jpg  316813173_507992911356027_2023460072012537934_n.jpg  316814745_507992891356029_9028902631835952236_n.jpg
 
 
ข่าว/ภาพ : รุ่งเรือง  ขันธิมา
 
  สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel