316172770_503383688483616_4298908024765300760_n.jpg

 

เตรียมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยอำเภอเมืองลำปาง

 

     วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2565 เพื่อให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง
โดยเวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พบปะแกนนำสุขภาพและชี้แจงวัตถุประสงค์การทำแผนสุขภาพระดับพื้นที่ โดยมีนายบุญกฤต ธนะสุวัตถิ์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 1, นายประสิทธิ์ เตชะปลูก สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 7, ร้อยตำรวจโท วิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 8, นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 9, บุคลากรสาธารณสุขอำเภอ/รพ.สต. ,
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ แกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ร่วมประชุมฯ ในการนี้ นายเกษม ใจจันทร์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำปาง ได้กล่าวพบปะแกนนำสุขภาพ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ รับฟังการนำเสนอข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอและยุทธศาสตร์จังหวัดด้านสุขภาพ วิทยากรโดย นายธีระยุทธ โพธิสุข จาก สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง
-การบรรยายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และทิศทางการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ในอนาคต วิทยากรโดย อ.ดร.กษมา ภูสีสด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง
-แบ่งกลุ่มนำเสนอแผนงานโครงการและวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์ของระดับอำเภอและระดับจังหวัด โดยวิทยากร ทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลำปาง ทีมอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง นางวิชนันท์ จุลบุตร ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.ลำปาง และนางสาวศิริพร ปัญญาเสน นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง.
 
 
315780319_503383555150296_4883658698157710100_n.jpg 315869752_503384071816911_903150224402405473_n.jpg 315893152_503384248483560_5776610111961445930_n.jpg
 
315871295_503383901816928_6570769744878356466_n.jpg 315985344_503383851816933_1549044240354621628_n.jpg 315915111_503383045150347_1503712448854638620_n.jpg
 
 
ข่าว / ภาพ : โภคิน  ขาวนวล
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel