308708168_459361419552510_6276327945286372907_n.jpg   
อบจ.ลำปางเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ นายกตวงรัตน์มอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสร้างแหล่งโปรตีน
พื้นที่อำเภอเถิน อำเภอแม่พริกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
    วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน โดยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง และนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัด  อบจ.ลำปาง ร่วมพิธีฯ
 โดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเถินทั้ง 2 เขต ประกอบด้วยนางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว เขต 1 ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ เขต 2 นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดอำเภอเถิน นางพรทิพย์ นวลอนงค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สนง.ประมงจังหวัดลำปาง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำและชาวบ้านร่วมพิธีรับมอบก่อนที่จะเดินทางไปปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ตามจุดที่กำหนด ได้แก่
1. อ่างเก็บน้ำแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 350,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลารวม จำนวน 102,400 ตัว
2. อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ต.แม่ปะ อ.เถิน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลารวม จำนวน 70,000 ตัว
3.อ่างเก็บน้ำแม่วะเด่นยาว ต.แม่วะ อ.เถิน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 315,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลารวม จำนวน 94,760 ตัว
4. อ่างเก็บน้ำแม่ปะ(ปางกุ่ม) ต.แม่ปะ อ.เถิน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 385,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลารวม จำนวน 113,040 ตัว
5. หนองกำเกาะ ต.แม่ปุ อ.แม่พริก ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 454,000 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลารวม จำนวน 133,320 ตัว
นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า การมอบและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งอาหาร สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัตว์น้ำบางประเภทมีขนาดเล็กจึงจำเป็นปล่อยในแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสม หรือสร้างแหล่งหลบภัยให้สัตว์น้ำ พร้อมทั้งขอให้ช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมก็สามารถจับกุ้ง ปลา เพื่อเป็นอาหารดำรงชีพ หรือประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ต่อไป
จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่ในการคุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง จัดทำโครงการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรในแหล่งน้ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำปาง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และเกิดทักษะในการผลิตอาหารปลาแบบธรรมชาติจากวัสดุการเกษตรจากฟางข้าว เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตทรัพยากรด้านการประมงในแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดลำปางให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลำปาง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีจิตสำนึกในการร่วมกันดูแลรักษาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำจืดในท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำจับกุ้ง ปลา เพื่อดำรงชีพ ประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ และทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำจำนวน 34 แหล่งน้ำๆ ละ 20 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 680 คน
อบจ.ลำปางได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำในแหล่งน้ำ จำนวน 34 แหล่งน้ำ ในพื้นที่ 13 อำเภอตั้งแต่วันที่ 23-30 สิงหาคม 2565 และได้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ปลายี่สกเทศ ปลานวลจันทร์เทศ ปลาจีนเกล็ดเงิน ปลานิล ปลาสวาย และปลาบึก 11 อำเภอ 29 แหล่งน้ำ คือ อำเภอห้างฉัตร อำเภอแม่เมาะ อำเภอแม่ทะ อำเภองาว อำเภอเมืองปาน อำเภอเกาะคา อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองลำปาง อำเภอวังเหนือ อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม รวมพันธุ์สัตว์น้ำทั้งสิ้น 10,334,440 ตัว
อบจ.ลำปางร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
สร้างแหล่งโปรตีน
สร้างรายได้
อบจ.ลำปางร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ประชาชน
 
308661308_459372539551398_1529976793154458691_n.jpg  308126267_459371392884846_8356935421519151948_n.jpg  308585533_459357982886187_5275970333626498756_n.jpg
 
 
308128983_459361249552527_987748343652525156_n.jpg  308124722_459371592884826_6072159593422219476_n.jpg  308381542_459360996219219_7873344994411292733_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel