307767066_458972599591392_6546285665565802017_n.jpg
 
รองนายก อบจ.ลำปาง ร่วม Kick Off “การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย”
มุ่งลดการสูญเสียและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
     วันที่ 21 กันยายน 2565 นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปางร่วมกิจกรรม Kick Off “การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย” ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคีเครือทางเข้าหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม
     การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีเป้าหมายที่จะลดการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของประชาชนให้ลดลง โดยเฉพาะจากเหตุการณ์รถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับรู้และมีความเข้าใจในการใช้ทางข้ามทางม้าลายอย่างถูกต้อง และการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ จะสามารถปฏิบัติตนให้ปลอดภัยได้ และนำไปสู่เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นลดการสูญเสียและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 12 คนต่อแสนประชากร ในปี พ.ศ. 2570 ต่อไป
 
308441737_458973846257934_6489420798934312555_n.jpg  308001597_458973809591271_8720126111601460050_n.jpg  307938858_458973902924595_3462249686109107005_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel