298005153_428107482677904_2432452158274699595_n.jpg

 

          วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 1
โดยวาระที่สำคัญ วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง)แผนพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565
           ♦️เรื่องเพื่อพิจารณา♦️
           ✔️4.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) จำนวน 11 โครงการ โดยมีรายละเอียด เหตุผล ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงฯ (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม)
           ✔️4.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจากประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งตรงและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ได้พิจารณาบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง จำนวน 10 อำเภอ 452 โครงการ ที่มีปริมาณงาน เป้าหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพิจารณานำไปบรรจุโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม จำนวน 405 โครงการ งบประมาณ 818,129,775 บาท ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้พิจารณาแล้วการบรรจุโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเดิม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 จะต้องคำนึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่จะต้องดูแลทั้ง 13 อำเภอ จึงมีการปรับรายละเอียด ปริมาณงานและงบประมาณ รวมถึงปีที่จะดำเนินโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วน สรุปโครงการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนำเข้าบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2566 - 2570) จำนวน 406 โครงการ งบประมาณ 802,848,766 บาท
          ♦️สำหรับอำเภอสบปราบ อบต.แม่กัวะ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 6 โครงการ แต่เอกสารไม่ครบ จึงแจ้งให้รวบรวมแผนงานโครงการเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิจารณาในรอบถัดไป สำหรับอำเภอเสริมงาม และอำเภอเมืองปาน ไม่มีการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม
          ♦️และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้รับแจ้งจากส่วนราชการภายในเสนอโครงการเพื่อบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2566 - 2570) ครัั้งที่ 1 พ.ศ.2565 (รายละเอียดตามเอกสารการประชุม)
          📌โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม (ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 และ(ร่าง) แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565.
 
 
298331079_428109889344330_4928978257481114654_n.jpg  298262580_428107412677911_7668382499110479350_n.jpg  298162417_428107619344557_2374920882302475797_n.jpg
 
 
298166405_428107646011221_8830616775324507604_n.jpg  298286299_428107549344564_4913464202540827480_n.jpg  298285458_428109459344373_6403295728281904364_n.jpg
 
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel