297369633_424794096342576_580266137803909012_n.jpg

 

          วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกอบจ.ลำปางเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่องาน"Science Park Variety" โดยนายถาวร บุปผาเจริญ ประธานสภาอบจ.ลำปางพร้อมด้วยนายประสิทธิ์ เตชะปลูก นายธรรมการ ชุมศรี สมาชิกสภาฯ นางสุกัญญา ทรัพย์มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด มีนักเรียนนักศึกษาทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดทางภาคเหนือร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง
โดย อบจ.ลำปาง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง จัดงาน "Science Park Variety" เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง รวมถึงจึงหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาหาประสบการณ์และเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเพิ่มพูนทักษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพราะในโลกปัจจุบันวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนเพื่ออนาคตการพัฒนาเยาวชนด้วยทักษะทางวิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีหลักคิดเป็นเหตุเป็นผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศ
งาน"Science Park Variety" จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
          งานมหกรรมวิทยาศาสตร์
          การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน.
          การประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show)
          การประกวดวาดภาพระบายสี
          การประกวดจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ
          ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ร่วมกันจัดงานนี้ รวมทั้งสิ้น 27หน่วยงาน อาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย มหาวิทยาลัยมหิดล กฟผ.แม่เมาะ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาขน) ชมรมเครื่องบินเล็กลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดลำปาง เป็นต้น อบจ.ลำปางคาดหวังว่า เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีประเด็นเนื้อหาทันยุคสมัย และนำไปปรับใช้กับการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต เป็นการสร้างนวัตกรที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
296792252_424800306341955_3579553616550665034_n.jpg  297426102_424805573008095_293841925230615175_n.jpg  297300897_424800256341960_4801040056675572646_n.jpg
 
297271245_424805776341408_9221391155137683024_n.jpg  297289866_424805349674784_4977040993963190011_n.jpg  297375425_424805523008100_4978670679325431092_n.jpg
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel