296900127_422081959947123_3021836095833474658_n.jpg

 

อบจ.ลำปางจัดอบรม-ศึกษา​ดูงาน​ตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2
 
         วันที่ 30 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง เปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน โดยมีนายภูมิสิทธิ์ อัครธรรมศิลป์ สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 5 และนายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภา อ.แจ้ห่ม เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีเปิด
          จากสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในปัจจุบันที่ขาดความสมดุลด้านการใช้จ่ายไม่สัมพันธ์กันรายได้ ทำให้เกิดภาระหนี้สินในครัวเรือน ประกอบกับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ส่งผลให้ความต้องการแรงงานลดลง ประชาชนที่ถูกเลิกจ้างกลับสู่บ้านเกิดประกอบอาชีพตามภูมิสังคม
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อขยายผลสร้างประโยชน์ต่อชุมชนหรือพื้นที่ของตนได้อย่างเหมาะสม
          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แก่ประชาชนในจังหวัดลำปางประกอบด้วยอำเภอเมืองลำปางและอำเภอแจ้ห่มเป็นกลุ่มนำร่อง รวมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้น 156 คน จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางชั้น 1 และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราโดย ซึ่งในวันนี้รับฟังการบรรยายหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที " จากนายบรรจง วรรณสุริยะ นักวิชาการอิสระ
 
 
296777408_422081993280453_8631859173481054200_n.jpg   296669519_422081676613818_4137222047004080201_n.jpg  296971237_422083366613649_3743807607912294772_n.jpg
 
 
296676661_422083116613674_146731896905702025_n.jpg   296749879_422083263280326_270679287191484736_n.jpg  296535727_422083349946984_6491772982868947522_n.jpg
 
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel