29643610653 n

 

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการที่แน่นแฟนยิ่งขึ้น
          โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
          1) การร่วมมือกันทำกิจกรรมทางวิชาการ เช่น การวิจัยร่วม การบรรยายพิเศษ และการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
          2) การแลกเปลี่ยนข้อมูล เอกสารทางวิชาการ วัสดุเพื่อการวิจัยในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจ   
          3) กิจกรรมอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
          โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และนายรุ่ง ศรีโพธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมลงนามเป็นพยาน
          การลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าวเป็นการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง กับ 53 หน่วยงานรัฐและเอกชน จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง.
 
   
 
296113302_420058623482790_5831954090109086094_n.jpg  296211234_420059033482749_7676285018361406103_n.jpg  295929736_420058863482766_664319124049162487_n.jpg
 
 
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel