294172793_413486194140033_1454331955626060733_n.jpg
 
นายกตวงรัตน์สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เติมความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา"
     วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เปิดการฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดย น.ส.พรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน
จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือ COVID-19 ณ เมืองอู่ฮั้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เกิดการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อประชาชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย ด้านระบบเศรษฐกิจ เกิดการเลิกจ้างแรงงาน ประชาชนที่ถูกเลิกจ้างต้องเดินทางกลับสู่บ้านเกิด เกิดปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย และปัญหาอื่น ๆ ตามมา
     การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทาน สามารถส่งเสริมให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจและหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนทั้ง13 อำเภอของจังหวัดลำปาง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และการศึกษาดูงาน โครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ให้กับประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 300 คน แบ่งเป็นรุ่นที่ 1 วันที่ 17-21 กรกฎาคม และรุ่นที่ 2 วันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม
 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานประกอบด้วย
วันที่ 17 กรกฎาคม
✔️รับฟังการบรรยายหัวข้อ "วิธีการแห่งศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" จากนายบรรจง วรรณสุริยะ นักวิชาการอิสระ
วันที่ 18 กรกฎาคม
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ​ จังหวัดปราจีนบุรี
✔️ รับฟังการบรรยายหัวข้อ "อนุรักษ์ภูมิปัญญา พึ่งพาตนเอง"ณ ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์บริการเรียนรู้สมุนไพรแยกมาจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศร และเป็นพิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) หมอหลวงรัชกาลที่ 5 ดำเนินการภายใต้แนวคิดพึ่งตนเอง อนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยวิทยากร แพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.) ณิชนันท์ ปุมเพชร หรือผู้แทน
✔️ศึกษาดูงาน โซนที่ 1 พิพิธภัณฑ์หมอไทย (หมื่นชำนาญแพทยา) เรือนหมอพลอย หมอหลวงรัชกาลที่ 5 ดำเนินงานตามแนวคิดบ้านเป็นยา สมุนไพรที่สร้างความสมดุลให้กับธาตุทั้งสี่ของร่างกาย และโซนที่ 2 สวนสมุนไพร มีการจัดสวนสมุนไพรเรียนรู้ตามกลุ่ม/อาการ สมุนไพรสีต่างๆ มีพืชสมุนไพรมากกว่า1,000 ชนิด และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วันที่ 19 กรกฎาคม
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
✔️รับฟังการบรรยายหัวข้อ "ผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยวิทยากร คุณศลิษา ศัลยกำธร ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง หรือผู้แทน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
✔️การนำศาสตร์พระราชาด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศจนสามารถพลิกฟื้นดินดานสร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคเกษตร
✔️ การพึ่งพาตนเองโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน และการดำรงชีวิตให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน
✔️แนวคิดและวิธีการรวมกลุ่มจากหลากหลายอาชีพ
✔️ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีแต่ละฐานการเรียนรู้ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการนำศาสตร์พระราชา ด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า มาฟื้นฟูระบบนิเวศ จนสามารถพลิกฟื้นดินดาน สร้างระบบนิเวศที่สมดุลต่อระบบการผลิตภาคเกษตร พัฒนาสู่ชุมชนที่ดำเนินวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 20 กรกฎาคม
ศึกษาดูงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
✔️รับฟังการบรรยายหัวข้อ "การเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ" โดย วิทยากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
     เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความข้าใจและมีประสบการณ์ตรงในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสามารถสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนที่มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวเอง มีคุณธรรม ประชาขนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเพื่อให้การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสามารถที่จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดลำปางได้ดียิ่งขึ้น
 
294274793_413486924139960_4720173684785231774_n.jpg  294137732_413486894139963_3089215200204663654_n.jpg  294040398_413487497473236_2672695529975660781_n.jpg
294007687_413487790806540_1679012424371962021_n.jpg  294406491_413487590806560_7313136219306379181_n.jpg  294233037_413487990806520_8623242613281792404_n.jpg
294404737_413487047473281_8025639926932796725_n.jpg  294367959_413487887473197_7012556202768736422_n.jpg  294193381_413487124139940_7101729475534285071_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel