วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ซื่อตรง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กลำปาง" องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.เกาะคา จ.ลำปาง

     โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน รองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดลำปาง และประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวศิริพร ปัญญาเสน อดีตนายก อบต.พิชัย และนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา นายมานพ ภัคเนียรนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์ ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับฐานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐานค่ายกล Spider Man ฐานสระน้ำอิน จัน และฐานสระทารก

     เพื่อให้พื้นที่สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย มีองค์ประกอบที่ช่วยสร้างเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆได้อย่างครบถ้วน

     ทั้งนี้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กลำปาง" จัดโดย อบจ.ลำปาง ร่วมกับ สมัชชาการศึกษาจังหวัดลำปาง และสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยแบ่งเป็น 2 ภาคกิจกรรม คือ ภาคเช้า ประชุมเสวนาทำความรู้ความเข้าใจในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จัดประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง และภาคบ่าย ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับฐานสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา จัดที่โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.เกาะคา จ.ลำปาง.

                     

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์  ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao