เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครองโครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ ๗๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๙๕ คน 

     โดยมีนายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ลำปางและนายไกรศักดิ์ จันทรสุกรี ผู้จัดการศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อบจ.ลำปาง จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงไชย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 
เพื่อศึกษาระบบการกำจัดขยะแบบครบวงจร มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ การลดขยะ คัดแยกขยะ และการนำขยะไปรีไซเคิล สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

               

                         

 

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao