วันที่ 7 ก.พ.2562 อบจ.ลำปางจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ. 2562 โดยนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดอบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จำนวน 150 คน เข้ารับการอบรม

     ซึ่งการอบรมในวันนี้ นายจิรพัฒน์ น้อยเพ็ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

     โครงการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ตามตำแหน่งงาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง การเลื่อนระดับของข้าราชการ การย้าย การโอน และการรับโอน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์ค่างาน การเขียนผลงาน ในตำแหน่งงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เพื่อให้องค์กรได้ข้าราชการที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่่น เกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานในการให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     

    

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao