คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และภาคีเครือข่ายจังหวัดลำปาง จัดงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 16 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่น อนุรักษ์และเผยแพร่ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และนำรายได้เป็นกองทุนการศึกษาสำหรับนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดลำปาง

     วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายภัทรพงศ์ เถายศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ อบจ.ลำปาง ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน ขบวนแห่กัณฑ์งานบุญตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 16 ซึ่งมีสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดลำปาง จำนวน 17 แห่ง ร่วมประกวดขบวนแห่กันฑ์เทศน์งานบุญตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ) ครั้งที่ 16 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สนับสนุนเงินรางวัลการประกวดดังกล่าว

โดยผลการประกวด ดังนี้ 
ชนะเลิศ วิทยาลัยพยาบาลบรมชนนี นครลำปาง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท 
รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางค์นคร ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท

     งานจัดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มณฑลพิธี ลานมณฑปหลวงพ่อเกษม เขมโก บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง กำหนดการในวันที่ 31 มกราคม 2562 เริ่มต้นตั้งแต่ 07.00 – 18.00 น. และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มต้น 07.30 – 20.00 น

 

              

 

               

 

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao