วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง ประชุมคณะทำงานตรวจสอบ/ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อบจ.ลำปาง

     เพื่อประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 3 ด้าน คือ สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการรับบริการ

     ทั้งนี้ มีการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะฯ ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สวนสาธารณะหนองกระทิง และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เป็นการดำเนินงานตามโครงการของขวัญปีใหม่ กระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการห้องน้ำสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐาน และห้องน้ำสาธารณะได้รับการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่างสม่ำเสมอ

 

    

       

 

     

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao