24016210.jpg

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ได้มีการประชุมพิจารณาการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะของศูนย์จัดการการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การบริการส่วนจังหวัดลำปางกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมลงนาม จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย

1.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง
2.องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ
3.เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา
4.องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม
5.องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม
6.เทศบาลตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม
7.เทศบาลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน

ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ซึ่งมีความประสงค์จะเข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้ส่งผู้แทน จึงต้องนำกลับให้ผู้บริหารเป็นผู้เซ็นลงนาม

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะดังกล่าว ถือเป็นการลงนามครั้งที่สอง โดยครั้งแรกได้มีการจัดทำ (MOU) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมลงนาม จำนวนทั้งสิ้น 35 แห่ง มีหน่วยงานที่ร่วมเป็นพยาน อาทิ ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โดยได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 150บาท/ตัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปาง และเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยปัญหาขยะที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การคิดอัตราค่าบริการการจัดการขยะดังกล่าว ในอัตรา 150บาท/ตัน.

                          24016212.jpg   24016213.jpg     24016214.jpg

                                                               24016215.jpg     24016216.jpg

 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
น.ส.นิชานันท์ แก่นจรรยา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัยลำปาง

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao