ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

 

     วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.  นายสมบูรณ์ ปิงกาวี ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะกรรมการ ได้ทำการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยตรวจตามแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะและด้านธรรมาภิบาล ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนำผลการประเมินฯ เสนอให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนำผลการประเมินฯ มาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

  1. นายสมบูรณ์ ปิงกาวี  ผู้แทนภาคประชาชน   ประธานกรรมการ
  2. นายรังสรรค์ มิ่งเชื้อ  ผู้แทนภาคประชาชน   กรรมการ
  3. นายประสิทธิ์ เตชะปลูก  ผู้แทนสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง กรรมการ
  4. นายพิเชฐ ทินอยู่  ผู้แทนสมาชิกสภา         อบจ.ลำปาง กรรมการ
  5. นายทักษิณ อัครวิชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ
  6. นายอุดมศักดิ์ พันธุ์สุภา ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

 

                   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

                    à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม   à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

 

ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์  ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao