องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางคัดเลือกบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานดีเด่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจักษ์ และเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในการปฏิบัติราชการ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้ 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

1.ประเภทข้าราชการดีเด่น นายจักรพงศ์ คำอักษร ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
2.ประเภทพนักงานจ้างดีเด่น นายพุทธิพงศ์ ริมสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินการคัดเลือกคนดี คนเก่งในสายตาของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานให้ผู้อื่น ได้แก่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

1.นางอภิสรา บุตสีทา นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

2.นางอาลัย แก้วบุญปัน นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้นสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

3.นางสมพร กาไวย์ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

4.นายทศพร อินต๊ะรักษา ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

5.นายสุทิตย์ มงคลคลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองแผนและงบประมาณ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

6.นายปรีชา กันหล้า นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น กองแผนและงบประมาณ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

7.นางรุ่งระวี แผ่นทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และเด็ก

8.นางสาวพัชรี รูปงาม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กองคลัง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

9.นายอุดร วงศ์สมศักดิ์ นายช่างโยธาอาวุโส กองช่าง

10.นายโชคชัย ศิลปชัย วิศวกรโยธาชำนาญการ กองช่าง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

11.นายภาคภูมิ สุวรรณ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

12.นายภัทรพงศ์ เถายศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

13.นางนิตยา สายอุปราช นักบริหารงานการคลัง ระดับต้นกองพัสดุ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

14.สิบเอกสุเทพ อยู่รอง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กองพัสดุ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

15.นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยาวุฒิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

16.นางสาวศิริวรรณ วงค์ศรี ครู คศ.2 โรงเรียนวอแก้ววิทยา

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบประกาศเกียรติคุณ

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบจ.ลำปาง

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao