03016222.jpg

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ตลอดจนระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ให้ได้มีการพัฒนาและเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โดยนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนา ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ. ลำปาง นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง นายไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมงาน ณ ห้องกิ่งกนก เอเชีย ลำปาง โฮเต็ล อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17ภายใต้บังคับมาตรา 16 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (14) การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สื่อมวลชนกับการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง” ขึ้น

สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน” ซึ่งเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับแผนการตลาด ปี 2562 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย “ชูจุดเด่นเมืองรอง - อาหารถิ่น - ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เป็นการกระจายโอกาสในเชิงพื้นที่คือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชน และจังหวัดลำปางถือเป็นหนึ่งใน 55 จังหวัดเมืองรอง การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำปาง เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะสร้างแรงกระตุ้น แรงจูงใจให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดลำปาง การท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดลำปางต้องแข่งขันกับจังหวัดอื่น ต้องทำให้ครอบคลุม ครบถ้วน จึงจะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ที่ทำให้ประชาชน / นักท่องเที่ยว เดินทางเข้ามารท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง ทำให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในชุมชน การสร้างเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดลำปาง ประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงสื่อมวลชน เป็นบุคคลที่เป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง.

            03016220.jpg   03016223.jpg   03016216.jpg   03016219.jpg   

                                                                                    03016225.jpg     03016218.jpg    

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ / สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao