0216231.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการลำปางสะอาด ภายใต้แนวคิด 3Rs ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง ร่วมในพิธีเปิดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ณ เวทีกลางงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในปีนี้จัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2561

จากนั้นได้ร่วมต้อนรับและนำผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด ประกอบด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ชมนิทรรศการทางวิชาการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดนิทรรศการ ลำปางสะอาด ภายใต้แนวคิด 3Rs

อบจ.ลำปางมีอำนาจหน้าที่ประการหนึ่งในด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ลำปาง ตั้งอยู่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม และรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

การจัดนิทรรศการลำปางสะอาด ภายใต้แนวคิด 3Rs เผื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/รณรงค์การลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยใช้วิธีการลดการใช้วัสดุ/ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) มีการนำวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และนำเศษวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) อันเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง .

                                  0216225.jpg      0216226.jpg      0216227.jpg

                                  0216229.jpg    0216230.jpg     0216228.jpg

    

ภาพ / ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao