02016225.jpg

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง โดยมีนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ อบจ.ลำปาง , หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชน ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง หน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (หลังเก่า) และภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

จังหวัดลำปางเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญของอาณาจักรล้านนา มีเสาหลักเมืองเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างเมืองและมีความสำคัญทางจิตใจของประชาชนที่เคารพศรัทธามาก ซึ่งในปัจจุบันศาลหลักเมืองเป็นที่เก็บเสาหลักเมืองโบราณจากที่ต่างๆไว้ และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง 49 นิ้ว ประดิษฐานอยู่ในอาคารทรงไทยจัตุรมุขใกล้กับศาลหลักเมือง โดยชาวจังหวัดลำปางจะเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อดำ” และบริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นมณฑปของหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งเป็นพระเกจิเถาราจารย์ ที่ชาวลำปางเคารพศรัทธามีพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประดิษฐานอยู่บริเวณใกล้เคียงซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขวัญกำลังใจของประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม จารีตประเพณี ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่ได้จะทำเป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่สมัยโบราณในห้วงก่อนขึ้นพุทธศักราชใหม่

ประกอบกับจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 14-23 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง อบจ.ลำปางจึงได้จัดพิธีบูชา พิธีสังเวย และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครลำปาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม และให้เป็นไปตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา.

        02016222.jpg    02016227.jpg    02016219.jpg    02016221.jpg

        02016223.jpg    02016231.jpg    02016229.jpg    02016230.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ / สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / เกศินี แสงผะการ

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao