02016201.jpg

อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการ อบจ.ลำปาง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง โดยนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี

งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำปาง จัดโดย จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันเป็นพลังขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดลำปาง

อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ และเพื่อสร้างเสริมค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น.

                                                                                    02016202.jpg      02016206.jpg

                         02016205.jpg     02016203.jpg      02016204.jpg     

ภาพ / ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao