02106127.jpg

อบจ.ลำปางร่วมสร้าง "ลำปางสะอาด" สอดรับนโยบายรัฐบาลและจังหวัด จัดบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดกู่คำและเส้นทางสู่ศูนย์ฯ ขยะ อบจ.ลำปาง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง นำบุคลากรของหน่วยงานร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกันร่วมทำความสะอาดภายในบริเวณวัดกู่คำ และเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทาง ถนนสายทางใหม่จำบอน-หนองละคอน ช่วงกิโลกเมตรที่ 6+000 ถึงกิโลเมตรที่ 8+000 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

โอกาสนี้ นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

#การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ดังกล่าวนับเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลและร่วมกับจังหวัดลำปางในการขับเคลื่อน“ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” เพื่อให้ลำปางเป็นเมืองสวย น้ำใส ซึ่งได้มีการเปิดตัวโครงการ “ลำปางสะอาด” (Lampang: Clean City) ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยปัญหาขยะที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จึงได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม/โครงการอื่น ๆ อีก ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในครั้งต่อไป.

                                                          02106131.jpg         02106130.jpg   

                   02106138.jpg     02106128.jpg     02106139.jpg

ภาพ / ข่าว: เตือนใจ ภักดีวงศ์

ตัดต่อ : รุ่งเรือง ขันธิมา 

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao