02106120.jpg

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา จึงถือกำหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น "วันองค์การบริหารส่วนจังหวัด"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ วัดกู่คำ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร อบจ.ลำปาง พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบจ.ลำปางที่เสียชีวิต โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จากนั้นร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โดยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ร่วมกันทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำภายในบริเวณวัดกู่คำ และร่วมทำความสะอาดโดยการเก็บกวาดเศษขยะมูลฝอยบริเวณไหล่ทาง ถนนสายทางใหม่จำบอน-หนองละคอน ช่วงกิโลกเมตรที่ 6+000 ถึงกิโลเมตรที่ 8+000 รวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ Say No To Foam ลด ละ เลิก การใช้โฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร โดยนำอาหารใส่ปิ่นโตไปรับประทานร่วมกันในช่วงกลางวัน ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง.

02106119.jpg       02106117.jpg       

  02106118.jpg    02106129.jpg    02106125.jpg   

 ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ / สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / เกศินี แสงผะการ

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ตัดต่อ : รุ่งเรือง ขันธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao