31106101.jpg

อบจ.ลำปางร่วมขับเคลื่อนโครงการ“ลำปางสะอาด” รณรงค์และสนับสนุนโครงการ Say No To Foam

ปัจจุบันมีการนิยมใช้กล่องโฟมเป็นภาชนะบรรจุอาหาร เนื่องจากมีความสะดวก รวดเร็ว แต่การนำภาชนะโฟมมาบรรจุอาหารร้อนนั้นต้องระมัดระวัง เนื่องจากอาจทำให้หลอมละลายจนมีสาร “สไตรีน” ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งปนเปื้อนกับอาหารที่บรรจุ และอาจเกิดสารพิษสะสม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

และตามที่จังหวัดลำปางได้ขับเคลื่อนวาระ “ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข” ให้ลำปางเป็นเมืองสวย น้ำใส โดยกำหนดเปิดตัวโครงการ “ลำปางสะอาด” (Lampang : Clean City) ตามแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การงดใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีอำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจในการอนุรักษ์ บำรุง รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน ได้ร่วมรณรงค์และสนับสนุนโครงการ Say No To Foam ในการลดละเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรนำอาหารใส่ปิ่นโตนำไปรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ( 1 พฤศจิกายนเป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ) ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภายหลังร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดกู่คำ และบริเวณไหล่ทางถนนสายทางใหม่จำบอน-หนองละคร

อบจ.ลำปางร่วมขับเคลื่อนโครงการ“ลำปางสะอาด”
(Lampang : Clean City) ปราศจากโฟม No Foam เริ่มกิจกรรม “ปิ่นโตโนโฟม” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป เพื่อสุขภาพที่ดี ร่วมสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนในจังหวัดลำปาง และเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดลำปาง.

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao