N 1.jpg

           อบจ.ลำปาง MOU ร่วมกับ อปท.และหน่วยงานอื่น คิดค่าบริการขยะ 150 บาท/ตัน ท้องถิ่นจังหวัดชี้การแก้ไขปัญหาขยะทั้งจังหวัดเดินมาถูกทาง ขณะที่หน่วยงานเกี่ยวข้องวอนคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อยืดอายุของบ่อขยะให้ยาวนาน

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดลำปางพร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยตัวแทน อปท.ทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัด และหน่วยงานอื่นร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นับจากเริ่มดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย จึงได้ร่วมกันลงลายลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปางตามบันทึกข้อตกลงฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมของจังหวัดลำปาง และเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่จะใช้ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดลำปางเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การคิดอัตราค่าบริการการจัดการขยะของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่น โดยมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นพยาน  อาทิ  ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยชุมชน (ยกเว้นขยะติดเชื้อ ขยะอันตรายและขยะกากอุตสาหกรรม) จาก อปท.รวม 40 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำปางและหน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมไปกำจัด ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งตั้งอยู่ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่และพัฒนาระบบกำจัดขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ ถูกหลักสุขาภิบาลและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม และรวบรวมขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัด

ในฐานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกหลักที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยปัญหาขยะที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดมลพิษต่าง ๆ อันส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 150บาท/ตัน หรือในอัตราไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ได้ร่วมกับ อบจ.ลำปางในการกำจัดขยะของ อปท. โดยท้องถิ่นจังหวัด และ ทสจ. เป็นพยานร่วมกับขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะทั้งจังหวัด ขณะนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลเช่น ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้ถูกเร่งรัดให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับที่นำขยะมาทิ้งไม่ถูกต้อง เพราะปัญหาตามมาเยอะทั้งเรื่องน้ำเสีย  ดินเสีย  หน่วยงานที่ทำ ถูกต้องก็มองว่าแล้วที่ทำไม่ถูกต้องทำไมถึงทำได้ ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่รัฐบาลต้องนำมาแก้ไข จึงต้องทำให้ถูกต้องทั้งหมด เพราะฉะนั้นวันนี้เราเดินทางมาถูกทางแล้วสำหรับการแก้ไขปัญหาขยะ    เป็นสิ่งที่  ทุกจังหวัดต้องทำให้ถูกต้อง จากนี้ไปก็ขอให้แต่ละอปท.นำเรื่องเข้าสภาให้ครบถ้วน ให้สภารับทราบในเรื่องที่ดำเนินการ

นายอาวีระ ภัคมาตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงทรัพยากรฯ ได้ถูกผู้บริหารกระทรวงเร่งรัดเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลขับเคลื่อนเรื่องประเทศไทยสะอาด จังหวัดสะอาด ดังนั้นกระบวนการต่อไปหลังจากลงนามความร่วมมือกันแล้วก็จะมีความเข้มขึ้น ซึ่งได้รับคำสั่งจากข้างบนหากมีการทิ้งไม่ถูกที่ก็จะให้ตรวจจับได้เลย แต่ในวิธีการปฏิบัติมองว่ายังยาก แต่ก็ขอเรียนว่ากระบวนการตรวจสอบจะเข้มขึ้นและหน่วยตรวจสอบระดับประเทศ สตง. ก็จะเข้มขึ้น และขอให้สบายใจได้เนื่องจากบอร์ดของ อบจ.ลำปางนั้น ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคเข้าไปตรวจว่ามีการปนเปื้อนของน้ำหรือมีมลพิษทางอากาศหรือไม่ ถือว่าคุณภาพดีมากซึ่งหากผู้บริหารอปท.มีความประสงค์จะตรวจสอบ ทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคก็มีข้อมูลยืนยันว่าบ่อขยะในศูนย์ฯถูกต้องตามมาตรฐาน แต่สิ่งหนึ่งที่อยากขอความร่วมมือก็คือให้แยกขยะที่ต้นทางด้วย เนื่องจากบ่อขยะภายในศูนย์ฯ ออกแบบมาให้สามารถรองรับขยะได้วันละ 300 กว่าตัน ซึ่งอายุของบ่อถ้ามีการคัดแยกขยะมาจะมีอายุประมาณ 10-15 ปี แต่ถ้าไม่มีการคัดแยกขยะ 5 ปีก็เต็ม ถ้ามีที่ทิ้งแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือต้องแยกขยะที่ต้นทางด้วย เรามีทำเลที่ทิ้งขยะแล้วแต่ก็ควรคัดแยกขยะต้นทางด้วย ซึ่งนี่เป็นทำเลยุทธภูมิสุดท้ายแล้ว จากนี้ไปจะหาที่ทิ้งแบบนี้อีกไม่ได้แล้ว

นายอรรณพ เสริมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สสจ.รู้สึกยินดีในการทำ MOU เพราะว่าขยะถ้ามองว่าเฉพาะในเรื่องของการคัดแยกขยะต้นทาง 3R ลดการใช้ ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ และเรื่องของการเก็บการขนที่มีประสิทธิภาพก็ยังไม่เพียงพอ ซึ่งถ้ามาเติมเรื่องการกำจัดขยะที่ถูกต้อง เพราะสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ ถ้าเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคหรือสารเคมีก็จะเกิดมลพิษทั้งแหล่งน้ำและอากาศ เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดี ฉะนั้นการทำ MOU ทำสิ่งดี ๆ ในวันนี้ คิดว่าในอนาคตจังหวัดลำปางจะมีประสิทธิภาพในเรื่องการกำจัดเป็นรูปธรรม

นายเดชา เชื้อบุญยืน ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ทางด้านนโยบายก็ได้ถูกเร่งรัดจากผู้บริหารเช่นกัน ปัญหาของพวกเราคือสถานที่หลายที่อยู่ในพื้นที่ป่า ก็ได้พยายามผ่อนปรนมาโดยตลอด แต่หากถูกเร่งรัดจากฝ่ายนโยบายจริง ๆ ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาที่เผชิญอยู่ก็จะยากขึ้น แต่สิ่งที่จะช่วยได้ก็คือ การคัดแยกขยะต้นทางซึ่ง ทสจ.และท้องถิ่นจังหวัดก็ร่วมกันทำงานพยายามที่จะลดขยะต้นทาง โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ถ้าเราสามารถแยกขยะออกมาได้มากกว่า 50 % จะลดภาระลง จะเป็นการยืดอายุของบ่อขยะของ อบจ.ลำปางได้ด้วย.

                                    116103.jpg      116108.jpg      116105.jpg 

                                    116106.jpg      116104.jpg      116101.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao