11106109.jpg

อบจ.ลำปางบูรณาการร่วม ทสจ.ลำปาง รวบรวมขยะอันตรายพร้อมขนส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี ณ จังหวัดสระบุรี

วันที่ 27 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้รับการประสานจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ( ทสจ.ลำปาง) ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรวบรวมขยะอันตราย จำนวน 22,145 กิโลกรัม พร้อมเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ณ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

ทั้งนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากจังหวัดลำปางให้เป็นผู้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดลำปางเชิงบูรณาการ ซึ่งมีกิจกรรมกำจัดขยะอันตรายให้ถูกหลักวิธี โดยได้ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายมาส่ง ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง .

   11106110.jpg   11106111.jpg   11106112.jpg   11106113.jpg  

 

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao