11106106.jpg

อบจ.ลำปางร่วมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา สนับสนุนโลชั่นทากันยุง 115,575 ซองแก่สสจ. เพื่อป้องกันและควบคุมโรคในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

วันที่ 27 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และมอบโลชั่นทากันยุงเพื่อแจกจ่ายให้หญิงตั้งครรภ์ในจังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นผู้แทนรับมอบจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธีมอบโลชั่นทากันยุง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางลำปาง

นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0032/19658 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 แจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนผลิตภัณฑ์โลชั่นทากันยุงสำหรับหญิงตั้งครรภ์ภายในลำปาง และส่งมอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จำนวน 1,541 คน ๆ ละ 75 ซอง รวมทั้งสิ้น 115,575 ซอง เนื่องจากจังหวัดลำปางเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ซึ่งตามอำนาจหน้าที่และเป็นความจำเป็นเร่งด่วนในภาพรวมของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมการแพร่ และระงับการระบาดของโรคไวรัสซิกา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงให้การสนับสนุนโลชั่นทากันยุงดังกล่าวแก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง หากเกิดการติดเชื้อในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ ทำให้ทารกในครรภ์มีภาวะพิการ ศีรษะเล็ก ซึ่งจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการจัดหาโลชั่นทากันยุงจะเป็นประโยชน์ต่อหญิงมีครรภ์ในจังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรับไปดำเนินการแจกจ่ายและให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ในจังหวัดลำปาง เพื่อที่จะป้องกันตนเองไม่ให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ต่อไป .

                  11106101.jpg   11106102.jpg   11106103.jpg   

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao