Untitled-1.jpg

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตระหนักถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ เพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของประชาชนชาวไทย และปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความสามัคคี หวงแหนต่อความเป็นชาติไทย

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จำนวน 350 คน เข้ารับการอบรม โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยรัฐกิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากรบรรยาย “พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย”.

      101043.jpg  101044.jpg  101052.jpg  101053.jpg

                           101051.jpg    101050.jpg   101049.jpg

                                                             101048.jpg     101047.jpg

 

ภาพ : รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao