101030.jpg

อบจ.ลำปางจับมือสพป.ลำปาง เขต 3 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 พร้อมอุดหนุนงบ 500,000 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีอำนาจหน้าที่และพันธกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยในวันที่ 24 กันยายน 2561 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนายฉลองศักดิ์ จตุรัสพันธู์ ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายสมบูรณ์ รูปสะอาด สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 1 และนายจรัญ รูปสะอาด สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง เขต อ.แจ้ห่ม เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่ ฯ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของพื้นที่เขตการศึกษาเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปกหัตถกรรมนักเรียนในระดับภาค โดยภาคเหนือกำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้เกิดสัมฤทธิผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจึงได้อุดหนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ร่วมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม ด้านวิชาการ และด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมทักษะชีวิตที่นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถ ระดับภูมิภาคในระดับต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของเยาวชนจังหวัดลำปาง.

   101033.jpg   101031.jpg   101035.jpg   101038.jpg

   101037.jpg    101036.jpg    101042.jpg    101041.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ ,รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : รุ่งเรือง ขันธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao