20096107.jpg

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นความสำคัญของงานสาธารณสุข การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที ซึ่งจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย กลยุทธ์ด้านการป้องกัน รักษา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ซึ่งโครงการบริการแพทย์ฉุกเฉินนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกอบรมประชาชนผู้เป็นแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนและมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะวิกฤติ ณ จุดเกิดเหตุก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างถูกวิธีและไม่เกิดโรคแทรกซ้อนหรือพิการ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว

จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วนฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แก่ประชาชนผู้เป็นแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอ รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อบจ.ลำปาง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน 2561 เพื่อส่งเสริม ป้องกันและสนับสนุนให้ประชาชนผู้เป็นแกนนำ อสม.ในจังหวัดลำปางได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถช่วยประชาชนผู้บาดเจ็บแะผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะวิกฤติ ณ จุดเกิดเหตุ สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่อสม.ในหมู่บ้านและชุมชนของตน เพื่อให้ผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและวิกฤติได้รับการช่วยเหลือและนำส่งด้วยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลอย่างถูกวิธีและไม่เกิดโรคแทรกซ้อน

พิธีเปิดโครงการในวันที่ 18 กันยายน 2561 นายแพทย์ประเสริฐ สุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัองอค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน

      20096108.jpg   09106109.jpg   09106105.jpg   09106106.jpg  

         09106108.jpg    24096102.jpg   20096103.jpg   09106103.jpg

                                                                            20096105.jpg     20096106.jpg

 

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ , รุ่งเรือง ขันธิมา

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao