41991450_2402935719746657_2423594605694943232_o.jpg

อบจ.ลำปางสนับสนุนการบริโภคสับปะรดผลสด

เพื่อส่งเสริมการดำเนินการกระจายผลผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคสับปะรดผลสด โดยจังหวัดลำปางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ ลป 0023.3/ว 22016 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด โดยดำเนินการสนับสนุนการบริโภคสับปะรดผลสด ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วจังหวัดดลำปางจะได้นำสับปะรดผลสดจัดอาหารกลางวันและอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมการประชุม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเมื่อมีการจัดโครงการ การประชุม การฝึกอบรม หรือการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน อันเป็นการส่งเสริมการบริโภคสับปะรดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดต่อไป.

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao