14096114.jpg

อบจ.ลำปาง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 10 กันยายน 2561 อบจ.ลำปาง จัดโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 โดยนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน หลักเกณฑ์การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งกรณีศึกษาที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 

                    14096123.jpg       14096121.jpg       14096120.jpg   

                    14096116.jpg       14096117.jpg        14096118.jpg

 

ภาพ : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao