14096110.jpg

อบจ.ลำปางส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอำเภอวังเหนือ

วันที่ 13 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริม สร้างสุข และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุมีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้สูงอายุอำเภอวังเหนือร่วมเข้าโครงการจำนวน 200 คน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านสังคมสำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาล จึงได้จัดโครงการส่งเสริม สร้างสุขและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุในจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง ทำให้ผู้สูงอายุมีความสุข เป็นพลังคลังสมองให้แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในสิทธิสวัสดิการที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดี และมีความรู้ในการดูแลตนเอง ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ ภารกิจและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในด้านการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ

โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง บทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม การสร้างความสุขด้วยตนเอง การมีจิตอาสาและสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ จากนายสถิตย์ ผลทิพย์

การบรรยายให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ผู้สูงอายุในจังหวัดลำปาง การเตรียมการด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลตนเองอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้สูงอายุ จากนางวนิดา อินทราชา

นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจสุขภาพจากสำนักงานสาธารณสุข และรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากฎหมายจากฝ่ายนิติการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โอกาสนี้ นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด.

                   14096102.jpg     14096108.jpg     14096103.jpg     

                   14096111.jpg     14096112.jpg     14096113.jpg

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์ , รุ่งเรือง ขันธิมา , เกศินี แสงผะการ

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao